ชื่อ - สกุล :นายแพทย์โสภณ นิลกำแหง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารและอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ด้านบริการปฐมภูมิ