ชื่อ - สกุล :แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารและอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ