ชื่อ - สกุล :นางภัทรศร นพฤทธิ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารและอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล