ชื่อ - สกุล :นายแพทย์ปิยะพงษ์ มากนวล
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารและอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ