ชื่อ - สกุล :นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :บ้านพักโรงพยาบาลมุกดาหาร
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารและอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล