ระบบให้บริการรักษาพยาบาลสำหรับพระภิกษุ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลมุกดาหาร ในส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุน ๑๐๔ปีหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ   เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ


      โรงพยาบาลมุกดาหาร ในส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุน ๑๐๔ ปีหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ได้เปิดให้บริการสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่อาพาธ ตั้งแต่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา โดยให้บริการแบบ One Stop Service มีหน่วยงานร่วมดูแล หน่วยรับบริการด้านหน้า ห้องตรวจ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียน ห้องตรวจวินิจฉัย ห้องตรวจรังสี งานเภสัชกรรมและหน่วยเงินรายได้ โดยมีจุดให้บริการที่ พยาบาลจุดคัดกรอง เป็นผู้ประสานงาน
  ๑. ห้องเวชระเบียนเพื่อทำประวัติ
  ๒. ตรวจสอบสิทธิและรับรองสิทธิผู้ป่วยนอก และอยู่รักษา
  ๓. บุรุษพยาบาล/เจ้าหน้าที่ชันสูตรในการเจาะเลือด ส่งตรวจทางรังสีวินิจฉัยต่างๆ
  ๔. ส่งห้องตรวจต่างๆเพื่อพบแพทย์ มีพยาบาลประจำห้องตรวจดูแล วัดสัญญานชีพ( Vital sign) และคัดกรองความถูกต้อง
  ๕. ติดต่อรับยา กรณี พระภิกษุ สามเณร ไม่มีสิทธิบัตรทอง ให้ใช้ใบสุทธิส่งการหน่วยเงินรายได้ หากมียาหรืออุปกรณ์ที่สิทธิไม่ครอบคลุม   และประสานงานกับกองทุน ๑๐๔ ปีหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ เพื่อพระภิกษุอาพาธได้เป็นกรณีไป
  ๖. สำหรับ พระภิกษุ สามเณร ที่ไม่มีผู้ดูแลพยาบาลในแผนกเป็นผู้ประสานงานโภชนากรผู้ป่วยนั้น  ควรบริการถวายอาหารเพล และน้ำปานะด้วย
  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานสงฆ์อาพาธประจำ OPD
  ๑. ติดต่อประสานงานห้องตรวจเวชระเบียน เพื่อจัดทำประวัติให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องตรวจและตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  ๒. ประสานบุรุษพยาบาล/เจ้าหน้าที่ชายห้องเจาะเลือดในการเจาะเลือด หรือส่งตรวจพิเศษทางวินิจฉัยต่างๆ
  ๓. ประสานงานทางห้องตรวจต่างๆเพื่อเข้าพบแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยต่างๆ
       วัด Vital sign ก่อนเข้าพบแพทย์ โดยมีพยาบาลประจำห้องตรวจดูแล และคัดกรองความถูกต้อง
  ๔. ติดต่อรับยาและประสานกองทุนที่เกี่ยวข้องในกรณีพิเศษ พิจารณาเป็นรายๆไป
  ๕. ประสานขอรับอาหารเพล และน้ำปานะถวาย ในกรณีไม่มีผู้ดูแล

ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหาร สำหรับพระภิกษุอาพาธ

    หากพระคุณเจ้าเจ็บป่วยไม่สบาย จะไปรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหาร  นิมนต์ท่านเตรียมตัว ดังนี้
  ๑.ใบสุทธิและบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( บัตรทอง )
  ๒.ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัด ( ถ้ามี )
  ๓. บัตรประชาชนเดิม  (ถ้ามี)
  ๔. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาส เมื่อไปถึงโรงพยาบาลให้ติดต่อที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์

แนวทางการใช้บริการสำหรับพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลมุกดาหาร

ผู้รับผิดชอบ

แผนผัง

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

 

 

-พยาบาลจุดคัดกรอง

 

 

-พยาบาลจุดคัดกรอง

 

 

-พยาบาลจุดคัดกรอง

 

 

 

-พยาบาลจุดคัดกรอง

 

 
 
 
 
 
 

 

 


 -พระสงฆ์ที่อาพาธ
-ญาติโยมผู้ติดตาม

 

 

-พยาบาลจุดคัดกรอง

 

 

-งานเวชระเบียน
-ห้องตรวจชันสูตร
-ห้องตรวจพิเศษ
-รังสีวินิจฉัย
-ห้องตรวจโรคต่างๆ

 

 

-ห้องรับยา

 

 

-ใบส่งตัว
-ใบสุทธิ
-บัตรประกันสุขภาพ
-ใบรับรองจากวัด

 

 

 

 

-OPD Card
-ใบสั่งตรวจLap/
X-ray  เป็นต้น

 

 

 

-ใบสั่งยา
-บัตรนัดครั้งต่อไป

หมายเหตุ :  สำหรับพระภิกษุ / สามเณร ที่ไม่มีผู้ติดตามดูแลทางแผนกในแต่ละจุดเป็นผู้ประสานแผนกโภชนากร บริการถวายอาหารเพล และน้ำปานะที่เคาน์เตอร์พยาบาล